Linux

Change modify date in Linux

Change modify date in Linux

If you want to change modify date recursivly: #!/bin/sh for i in $(find *); do   touch -t 200010161000 "$i"; echo "$i"; done

Oprogramowanie przyckisków Canon Lide 100 na Linuxie

Oprogramowanie przyckisków Canon Lide 100 na Linuxie

Aby debugować scanbd używamy polecenia: sudo scanbd -d7 -f -c /etc/scanbd/scanbd.conf Output:  scanbd: foreground scanbd: config-file: /etc/scanbd/scanbd.conf scanbd: reading config file /etc/scanbd/scanbd.conf scanbd: debug on: level: 7 scanbd: dropping privs to uid saned scanbd: dropping privs to gid scanner scanbd: group scanner has member: scanbd: […]

Linux błąd filtru i pytania o hasło drukarki – naprawa.

Linux błąd filtru i pytania o hasło drukarki – naprawa.

Dziś po upgradzie do Ubuntu 16.04 moja drukarka odmówiła posłuszeństwa, a co gorsza w panelu z drukarkami jestem ciągle atakowany o podanie hasła więc postanowiłem po wielu nieudanych próbach podawania prawidłowego hasła jednak odpalić ją z roota. Jednak to nie był koniec kłopotów bo wyświetlał […]

How to check ip connection to your blog?

How to check ip connection to your blog?

cat /var/log/apache/blog.artmetic.access.log | grep 08/Aug/2016 | grep blog.artmetic.pl | awk ‚{print $1}’ | sort | uniq -c and output: 53 91.238.216.101

How to remove extensions from Chromium browser?

How to remove extensions from Chromium browser?

In this short video I’ll show you how to remove extensions from Chromium browser:

How to add autoincrement pk to table in pgAdmin?

How to add autoincrement pk to table in pgAdmin?

To add autoincrement value to table you can use this: ALTER TABLE public.”Uzytkownicy” ADD COLUMN id BIGSERIAL PRIMARY KEY; If you have values that are on the table, the unique value of ID will be added automatically.

How to fix Umbrello save  „.xmi” file problem.

How to fix Umbrello save „.xmi” file problem.

To save Umbrello save problem with xmi files on Ubuntu 16.06 download other version and install wget http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/u/umbrello/umbrello_4.14.2-1_amd64.deb dpkg -i ./umbrello_4.14.2-1_amd64.deb

How to get serial numbers of Linux devices?

How to get serial numbers of Linux devices?

To get a serial number we can use this command: udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep ‚{serial}’ | head -n1 udevadm info -a -n /dev/disk/by-id/ata-OCZ-AGILITY3_OCZ-ABF89Y0W7J4E333X After this we get CEK509 and we add to: cat /etc/udev/rules.d/51-android.rules example SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="1d6b", ATTRS{serial}=="CEK509", SYMLINK+="arduino" tty – […]

Najlepszy adres dns dla UPC

Najlepszy adres dns dla UPC

Adresy DNS najszybszy w Sosnowcu dla UPC jest ATMAN. 217.17.34.68 195.114.173.153 Mean Response Duration Fastest Individual Response Duration Response Distribution Chart (First 200ms) Response Distribution Chart (Full)

RSS bug with gregarius-0.6.1.zip

RSS bug with gregarius-0.6.1.zip

Unable to connect to database! Please create manually. Failed to execute the SQL query select timestamp from rss__cache where cachekey=’data_ts’ Error 1146: Table ‚rss.rss__cache’ doesn’t exist add to your schema.php require_once(‚constants.php’); this fix the problem

Jak stworzyć serwer DHCP na Linuxie?

Jak stworzyć serwer DHCP na Linuxie?

Poniżej przykładowa konfiguracja: cat /etc/dhcp/dhcpd.conf default-lease-time 86400; #czas w sekundach okresu dzierżawy ip max-lease-time 86400; # maksymalny czas w sekundach okresu dzierżawy ip option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name-servers 127.0.0.1;#,8.8.8.8; #domyślne adresy domenowe dla naszego hosta; lepiej użyć dns-a, który daje nam dostawca lub dns google […]

Sudoers, nadawanie uprawnień zwykłym użytkownikom

Sudoers, nadawanie uprawnień zwykłym użytkownikom

Uprawnienia użytkowników są jednym z fundamentalnych paradygmatów w systemach Linux. Zwykli użytkownicy mają ograniczone uprawnienia, aby zredukować ich wpływ na działanie systemu i ograniczyć go do ich własnego środowiska, po którym mogą się poruszać. Użytkownikiem specjalnym z punktu widzenia całego systemu jest super- użytkownik zwany […]

Jak sprawdzić jaka usługa nasłuchuje na danym porcie

Jak sprawdzić jaka usługa nasłuchuje na danym porcie

Poniżej opiszę procedurę, dzięki której możesz sprawdzić czy dana aplikacja/ usługa nasłuchuje na określonym porcie w systemie operacyjnym Linux. Sprawdź, kto Cię monitoruje i obserwuje! Kogo interesują Twoje dane osobowe, to co robisz i czym się zajmujesz? szymon@szymon:~$ sudo netstat -tulpn Aby znaleźć konkretny port […]

Nadawanie procesom priorytetu w Linuxie

Nadawanie procesom priorytetu w Linuxie

Do nadawania procesom określonego priorytetu w systemie operacyjnym Linux służą polecenia: nice, renice. Każdy istniejący i nowy proces otrzymuje pewien priorytet. Priorytet przydziela ilość czasu dla procesora – im większy priorytet, tym więcej czasu poświęci procesor danemu procesowi. Standardową wartością priorytetu jest 0. Proces może […]

Bash – jak wyświetlić komunikat w Ubuntu

Bash – jak wyświetlić komunikat w Ubuntu

Aby wyświetlić komunikat, w prawym górnym rogu należy wydać polecenie: notify-send „Temat komunikatu” „mój opis komunikatu” Jeżeli dodatkowo chcemy wyświetlić ikonę, możemy użyć polecenia: notify-send „Temat komunikatu” „mój opis komunikatu” –icon=/home/szymon/Pobrane/sun.ico

Usunięcie maila z kolejki postqueue

Usunięcie maila z kolejki postqueue

Jeżeli mamy w kolejce następujący poblem: Mar 9 13:31:02 localhost postfix/smtp[30110]: 348B41086C8: to=<myMail@interia.pl>, relay=mx.interia.pl[217.74.65.64]:25, delay=206113, delays=206111/1.6/0.23/0.08, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx.interia.pl[217.74.65.64] said: 451 Temporary error [block-E68046DD2780E736DEC827164C294E04] (in reply to RCPT TO command)) A po wylistowaniu występują poniższe problemy z kolejką: postqueue -p 8CC5C1037EF 1700 Mon Mar […]

Jak sprawdzić sumę kontolną MD5 plików

Jak sprawdzić sumę kontolną MD5 plików

Niekiedy potrzebujemy sprawdzić czy pobrany plik nie jest w jakiś sposób uszkodzony lub czy jest zgodny z oryginałem. Aby to zweryfikować, możemy posłużyć się sumą kontrolną. Tak więc, aby sprawdzić sumę kontrolną pliku, wykonujemy polecenie: md5sum nazwaPliku Aby porównać 2 pliki naraz (może okazać się […]

Jak ograniczyć start systemu do trybu tekstowego w Linux

Jak ograniczyć start systemu do trybu tekstowego w Linux

Aby nasz komputer nie przechodził do trybu gui podczas startu systemu należy edytować plik grub: sudo nano /etc/default/grub Zamieniamy linijkę: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash” na: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”text” Następnie trzeba wydać polecenie, które zaktualizuje naszego grub-a: sudo update-grub Teraz tylko restart systemu i gotowe! 🙂

Wyszukiwanie plików w systemie Linux

Wyszukiwanie plików w systemie Linux

Aby wyszukać plik po nazwie w systemie Linux należy wydać polecenie: sudo find /etc/ -name apache2 sudo find /Sciezka/ -name nazwaPliku gdzie /etc/ to ścieżka, w której pliki mają być wyszukiwane rekursywnie, a apache2 to nazwa pliku. Jeżeli chcemy wyszukać plik o określonej wielkości, możemy […]

How to create ipk files on Ubuntu/Linux

How to create ipk files on Ubuntu/Linux

You should have that kind of structure of files: ├── control │   ├── conffiles~ │   ├── control │   ├── postinst │   └── postinst~ ├── control.tar.gz ├── data │   └── etc │   ├── init.d │   │   └── myscript.sh │   └── postinst myscript.sh is the script you […]

Jak sprawdzić czy deamon / usługa uruchomi się na starcie?

Jak sprawdzić czy deamon / usługa uruchomi się na starcie?

Można to wykonać poleceniem: service –status-all | grep nazwausługi Można także wylistować wszystkie usługi: service –status-all [ + ] acpid [ + ] anacron [ ? ] aoetools [ + ] apache2 [ – ] apparmor [ ? ] apport [ + ] avahi-daemon [ […]